ริมฝีปากสวยได้รูป ใครๆก็พึงปรารถนา  ที่รินรดา คลินิก เรามีบริการศัลยกรรมทำ ปากสวย ปากบาง ปากกระจับ ปากอวบอิ่ม แก้ไขริมฝีปากหนาไม่ได้รูป

ซึ่งรูปแบบที่นิยมส่วนใหญ่จะมักชอบแค่ 2 แบบ คือ แบบแรก ปากกระจับ จะมีลักษณะกลมๆอ้วนๆและแบบที่สอง ปากปีกนก จะแหลมๆด้านข้าง บางๆ แหลมๆเหมือนยิ้มตลอด เพราะปากสวยช่วย “โหงวเฮ้งดี รับทรัพย์”

ใครบ้างที่เหมาะสมกับทำศัลยกรรมปาก

          คนไข้ที่มีปัญหายิ้มเห็นเหงือก ทำปากบางไม่ได้

          คนที่ปากบางมาก ถ้าจะทำให้เป็นทรงมากขึ้น หรือตัดเนื้อออกอีกก็ไม่สามารถทำได้

          คนที่ปากไม่เท่ากัน มองขวาซ้าย ข้างหนึ่งตก ข้างหนึ่งสูง ก็ไม่ควรทำ

          ปากคว่ำ ทำออกมาแล้วไม่สวย จะได้แค่ทรงกระจับ แต่ปากก็ยังคงตกอยู่ ยกเว้นคนไข้จะชอบ

          อายุเยอะสุด คุณหมอจะให้ไม่เกิน 45 ปี เพราะพออายุเยอะปากจะตกตามธรรมชาติ พอแก่แล้วปากจะห้อย พอปากห้อยจะทำไม่สวย ยกเว้นคนที่อายุเยอะ เช่น 50 ปีแล้วแต่ดูแลตัวเอง เช่น เขาทำเลเซอร์ ร้อยไหมหน้า ดูแลตัวเองมาตลอด หน้ายังตึงเปรี๊ยะอยู่ ก็อนุโลมทำให้ได้

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการการผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก

          ประคบเย็น+ร้อน  ประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บ โดยประคบเย็นบริเวณรอบปาก 3 วันแรกหลังจากนั้นประคบอุ่นต่ออีก 3 วัน

          บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดบ่อยๆ งดการแปรงฟันประมาณ 2-3 แรกหลังการผ่าตัด หลังทำความสะอาดใช้ขี้ผึ้งฆ่าเชื้อทาบริเวณแผลให้ชุ่มชื้น

          อย่าใช้ลิ้นดุน หรือใช้มือดึงไหมที่เย็บแผลในปาก และระมัดระวังเวลายิ้มอย่ายิ้มกว้างมากในช่วงแรก เพราะอาจทำให้เลือดออกมากได้

          งดรับประทานอาหารรสจัด ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มี รสเผ็ด รสเปรี้ยว และอาหารร้อนจัด เย็นจัด ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ

          ดื่มน้ำให้มากๆโดยการใช้หลอดดื่ม และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 2 อาทิตย์แรกหลังการผ่าตัด

          เมื่อแผลแห้งสนิทให้ทำการนวดปากด้วยยาทาแก้แผลเป็น จะช่วยเรื่องลดแผลเป็นร่วมกับการนวด จะทำให้รูปทรงสวยเข้าที่

          ขยันทาลิปมัน เพื่อบำรุงให้ปากชุ่มชื้นตลอดเวลา

          หลีกเลี่ยงกิจกรรมกระทบกระเทือนทุกชนิดเป็นเวลา 2 อาทิตย์และช่วงเวลา 1 เดือน อย่าฉีกยิ้มบ่อยเพื่อกันแผลฉีก
 

Lip reduction

There are some people out there that feel that their lips are too large. Individuals that have large lips may feel self-conscious about their appearance.

Two most-favorite Ideal lip profiles those are wanted by many people looking for Lip Surgery :

          A water chestnut-lookalike profile : plump lips with a fullness looking lips

          A birdwing-lookalike profile : The V-Shape area of upper lip - known as a Cupid's Bow, and the full lower lip are thin and going smaller to each corner of lip. These lips make you seem always have a smile on your face.

Candidates for lip reduction surgery include patients that have naturally large lips. It can also be performed on patients that are unhappy with the results of a permanent lip augmentation procedure done in the past. In addition, patients should be in good health, and not smoke cigarettes for a month before and after surgery.

 

Who is not a candidate to this procedure

          Patient whose gums appear when smiling (gummy smile)

          Patient with too thin lips which have not sufficient lip volume to be removed in the procedure

          Patient with uneven lips between each lip's corner

          Patient with drooping mouth

          Generally patient over 45 years-old is not recommended for this surgery, since as you age your lips become sagging - in some case, this won't do any good even with the surgery. However aging but very healthful person, who has been aesthetically taken great care of him/herself, such as being treated by LASER treatment and thread rejuvenation to have an incredibly tight face, is also allowed to do Lip Surgery.

 

During Procedure

Operation time would take about 45 minutes to an hour approximately.

          The surgeon will apply local anesthetic around lip's area after sedative to relieve the pain and help the patient relaxing.

          Then the cut will be started from the excess lips laterally through the lip's contour line making lips apparently thinner.

          Hidden inside of the mouth, absorbable sutures shall be applied to trimmed trace of lips. Once the incision heals, such stitches will be totally absorbed themselves.

Post Operative Care

          Sleeping in first couple of days, post-operative, should be use a high pillow to lessen the pain

          Patient should apply a cold compress to soothe your pain around the lip area for the first three days. After that, a hot compress should be applied for the next three days.

          Frequently mouth-washing with clean water shall accelerate the wound-healing process of lips and can be a wound-dressing at the same time. For couple of days, post-operative, patient must not brush your teeth - only mouth-washing with water is permitted. Every time after clean the incision, patient should apply antibiotic ointment to moisturize the wound all the time.

          Do not try to touch / scratch incision by tongue or anything or try to remove stitch arbitrarily. Precaution is advised that patient try not to do big smile which can cause bleeding directly.

          Refrain from any strong taste food, whether spicy or sour taste, including too warm or cold food

          When drinking water, patient needs to only drink from a straw. And do not take any alcoholic drinks for two weeks after surgery.

          Once the wound is dried, patient is recommended to do massage with a anti-scar gel by rubbing the fingers to alleviate the tightness of wound ( this is associated with the healing of scarring ). This massage should be kept on doing for the next three to six months. It is strongly advised that the patient should keep the movements of mouth frequently to stretch the contraction of the scars, so that the lips can finally be moving as normal.

          Apply Lip Gloss to moisturize the lip frequently

          For one month after surgery, try not to smile to prevent the occurrence of torn-wound

          Try to avoid activity that cause any impact or concussion for few weeks

Acknowledge :

            In the future your mouth shall be thinner : For those whom having definitely thin lips, he/she should be cautious about the smaller lips, since as he/she ages, the collagen is losing respectively.

 As physiognomy's theory [aka Feng-Shui ] has suggested, for any pair of the prosperous people's lips, it should be bigger at the lower lip. More or less, the lower lip should double the size of upper lip.

 

Lip Augmentation

Full, sensual lips have long been considered an aesthetic ideal. Lip augmentation with lip implants or dermal fillers plumps up lips and enhances the look of the entire face. Those who have thin lips can especially benefit from lip enhancement. Recovery time after a lip augmentation procedure is typically short, making lip enhancement one of the easiest ways to make the face more visually appealing.

 

Candidacy

Thin lips are a concern for many women. Lip augmentation can increase lip volume and reduce the appearance of lipstick lines by filling age-related creasing along the lip border. Women with naturally thin lips or an age-related decrease in lip volume typically derive exceptional results from the procedure. Anyone who undergoes lip augmentation should be in good health and have reasonable expectations about the outcome that can be achieved.

 

Pre-operative Instructions

         Stop taking certain medications, herbs, and vitamins a couple of weeks before surgery

         Inform us about any allergies, any serious medical condition(s), and all medications you are taking (both prescription and non-prescription)

         No Aspirin 2 days before surgery.

         Stop vitamin E Oil 1 day before surgery.

         Stop smoking 2 days and a month after surgery.

         Tell doctor if you have any serious medical condition(s).

         Avoid eating or drinking food after midnight on the day of surgery

         Wear comfortable clothes to their surgical appointments

         Avoid wearing make-up, jewelry, and contact lenses on the day of surgery

 

Lip Implants

Lip implants provide permanent lip augmentation with more refined results than dermal lip fillers, making them a good option for individuals with thin lips. Three popular types of lip implants are GORE-TEX®, SoftForm, and AlloDerm®. Each one works a little differently to give patients fuller, shapelier lips. Read on to find out about which type of lip implant might be right for you.

 

The Lip Implant Procedure

Lip implant surgery is relatively simple and usually takes about an hour to complete. The surgeon will first make small incisions in the lips. The incisions are most often made at the corners of the mouth, but may be made elsewhere on the lips, depending on the specific technique being used. The surgeon will then create a thin tunnel to accommodate the implant. Creating this tunnel properly is vital to ensuring that the lip implant may be placed correctly and provide an even, natural-looking result. Next, the surgeon will insert the implant and thread it through the lip. Finally, the lip implant will be precisely trimmed to the proper length, and the incisions will be closed.

 

Benefits

The benefits of lip augmentation include improved appearance and heightened self-confidence. Injectable lip fillers, fat transfer, and lip implants can be utilized to transform aging, disproportionate, or naturally thin lips into smooth, plump, youthful-looking lips within one trip to the doctor’s office.

Plump lips are a sub-conscious biological signal of youth and fertility, and are a symbol that transcends cultural fads. As women age and estrogen levels decrease, the lips may lose their volume and appear progressively thinner over time. Applying lipsticks and glosses is often counter-productive, resulting in lipstick lines caused by creasing along the lip border. Lip augmentation can restore lips to their youthful, sexy plumpness or give naturally thin lips volume which they never had before.

 

 

<< BACK l  SURGERY  l NEXT >>

HOME  l  SKIN  l  PROMOTION    l  REVIEW  l  CONTACT

Visitors: 93,852